Svobody 4
SVOBODY 4 Wine Bar, Minsk, Belarus
Svobody 4
SVOBODY 4 Wine Bar, Minsk, Belarus
SVOBODY 4 Bar Area, Minsk, Belarus
SVOBODY 4 Wine Bar, Minsk, Belarus

recycled design 05

Svobody 4
SVOBODY 4 wine bar at night, Minsk, Belarus
Svobody 4
SVOBODY 4 Wine Bar, Minsk, Belarus

recycled design 08

Svobody 4
SVOBODY 4 Wine Bar, Minsk, Belarus
Bathroom Detail Svobody 4 Bar, Minsk, Belarus
SVOBODY 4 Wine Bar, Minsk, Belarus
Svobody 4
SVOBODY 4 Wine Bar, Minsk, Belarus
SVOBODY 4 Yellow Sofa Area, Minsk, Belarus
SVOBODY 4 Wine Bar, Minsk, Belarus
Advertisements